.•*´•.♥.•`*•عشق گمشده.•*´•.♥.•`*•

*زندگی ترسناک ترین کابوس مان*

پست ثابت

ایـےـטּ شب ها
چشم هاے مـלּ פֿـسته است
گاهے اشک ، گاهے انتظار
ایراבی نـבارבایـטּ سهم چشم هاے مـטּ است
ایـےـטּ شب ها
گریاטּ قـבم مے زכּـم פּلی با(اטּ هم نمے آید
ایـ(اב ـے כּבارב اشڪهایَــҐ باراכּـــے به پا مے کند

ایـےـטּ شب ها
בلم בاغ בارב از ایـטּ حَــ(فاے بی (بط
د( د(פּازه باز باشـב ایراבـے כּـבارב

+ نوشته شده در ساعت 20 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


فراموشکار

آدَم هـا هَمیـטּ اَند..

رنجِشے نیست...

خوبَـنــد وَلے فَراموشکــــآر...،

مے آیَند... مےمـانَند.. مےرَونـــــ ـ ـ ـــد..

مِثل مُسافراטּ کـاروآטּ سَرآ...،

مِثل اِزدحـام ِ بے اِنتهـای ِ یکـ خیابـآט

کَسے بَرای ِ بودَבטּ نیـامَده ،

نمے آیَد...نخواهـב آمد....../

+ نوشته شده در ساعت 16 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


هوای دلم

✘ هـوای حـوصلـ ه بسی ابــری

غـم دل و نــوای ویـلـون

نـم نـم می بــارد از چشـم

یکــ سینــ ه بـرای فــرو نـهـادن ـ همـ ه ی ـ بـٌغـض ..

هــوای ِ حـوصـلـ ه

هــوای ِ حـوصـلـ ه ...

✘ رفع دلتنگی بود ... بـدون ِ ویــرایِش ... / .
+ نوشته شده در ساعت 16 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


انتظار

خُدايا مَن مـــــــــــيدانَم
تُو هـَــ ــم ميدانــي
کـه شُدَنــــي نيست
حَتـي اَگر مُعجِزه کُنـــــــی باز هَم...
او يِک آرِزوي ِمَحـــ ـــــال اَست .......----------------------------------------------------------فقط پلی بودم برای عبورت....فکر تخریب من نباش

به آخر که رسیدی دست تکان بده

خودم فرو میریزم !!


----------------------------------------------------------
خـבایـــــا!!!

دستانم را زבم زیر چانـﮧ ام .....

ماتـــــ و مبهوتــــــ نگاهتــــــ میکنم .....

طلبــــکار نیســـتم....

فقـــط مشـــتاقم بـבانم تــﮧ قصـــﮧ چـــﮧ میکنـے بامــטּ؟؟!!----------------------------------------------------------

بوی زنانـگـی ات را به دست باد نــسـپـار ... ،

مرد های شهر ،

به باد میدهند مردانگـیِ شان را ...
+ نوشته شده در ساعت 16 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


بی نهایـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

هَمیـــشـﮧ قَدَمهاے تو رآ

تآ حوالے دلم می شمُــ ــــرم ،

بَعــ ـــد بر مــے گردَم

و بـﮧ یآدِ تـ ـــــرآنـﮧ ے تــــازه اے می اُفتم !

مـے بینی؟ عَزیز!

برگِ تـ ــــــــانَخورده ِے آכּ چرکنویســ قدیمے ,

دُوبارهـ از شکســـــتـכּ شیشـﮧ ے بـُ ـــــــغض ِ مَـכּ تر شد !

مے بـینی ...

یـ ـــــادت همیشـﮧ بآ مَـــכּ است

تـــــا بے نهـ ــــآ یت .... !

+ نوشته شده در ساعت 16 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


دیگران

اینجـا زَمـیـטּ اَست

رَسم آدمـہـایَش عـجـیبـ اَست

اینجـا گـُم کـہ بشـَوے

بـہ جـاے اینکہ دُنبالَــت بگـَردند


فَراموشَت مـے ڪننـد

عاشِق کہ بشـَوے

بـہ جـاے اینکـہ دَرڪَت کـنند ، مُتهمَت مـے ڪنند

فَرهنگـ لُغتـ اینجـا چیزے اَز


عِشق وَ اِحساس وَ غـرور سَرش نمـے شَود

زیاد کہ خوبـ باشے ، زیادے مےشَوے

زیاد کہ دَم دَستـ باشے ، تڪرارے مے شَوے

زیاد کہ بخَندے ، بَـرچَسبـ دیـ ـوانگـے مـے خورے

وَ زیاد کہ اَشکـ بریزے ... عاشقـــــ ــ ــــے !

ایـטּ جا باید

فــَقـط

بَراے دیگران نَفس بکـشے...

+ نوشته شده در ساعت 16 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


کاش میشد این روزها کمی مرد ...!

تاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،
قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !

כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ ....

ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ


+ نوشته شده در ساعت 23 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


شک نکن

ﺷــﮏ ﻧﮑــــﻦ!…

”ﺁﯾﻨــــבﻩ ﺍے”ﺧﻮﺍﻫـــﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ, ”ﮔﺬﺷﺘــــﻪ ﺍﻡ”ﺟﻠﻮﯾــــﺶ ﺯﺍﻧــﻮ ﺑﺰﻧــــב !

… ﻗـــﺮﺍﺭ ﻧﯿـــﺴــــﺖ ﻣــــﻦ ﻫــــﻢ בﻝِ ﮐﺲ ﺩﯾـــﮕﺮے ﺭﺍ ﺑﺴــــﻮﺯﺍﻧﻢ!…

ﺑﺮﻋـــــﮑــــﺲ ﮐﺴـــــے ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﺭב ﺯﻧﺪﮔﯿــــﻢ ﻣﯿﺸــــﻮב,

ﺁﻧـــﻘـــבﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣــے ﮐﻨــــﻢ ﮐـــــﻪ,

ﺑﻪ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟــﺎے”ﺍﻭ”ﻧﯿـﺴﺘـﯽ ﺑﻪ ﺧﻮבﺕ“ﻟﻌﻨـــﺖ”ﺑﻔـــﺮ ﺳﺘــے+ نوشته شده در ساعت 23 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


تو


 בُنـــیــــــا...
בُنــیـــاے ریــــاضـــﮯ استـــــ!

وقتـــﮯ عشــقـــــرا تقسیمـــــ کرבَنــــב

تــــو خــــارجـــــ "قسمتــ ــــــ ــ" مــלּ شــــבے


----------
----------------------------------------------------------------------دلتنگی های منو هیچ قلمی نمی تونه بنویسه


دلتنگی های من ازجنس سکوته


سکوتی که در چشمان تو فریاد میشود----------------------------------------------------------------------


مرا محكــم تر در آغوش خود بگیـر ...

من هنوز هم نـمی خواهم تــو را ...

به دسـت خاطرات " لــعنـتـی " بسپـارم ...+ نوشته شده در ساعت 23 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |


قلـب

بفهم لعنتی...!

یکبار هم بفهم!

این اسمش قلب است!

همان که در دستت بازیش میدهی...

عروسکت را میگویم:اسمش قلب است...

میتپید قبل از تو!

رنــــــگ داشت!

امید داشت!

تو سردش کردی...

سنگش کردی...

تنگش کردی...

دیگر نفس ندارم!

پس بده!

من قلبم را میخواهم!


+ نوشته شده در ساعت 23 توسط ادرینا+مهسا+مهدیس خانوم |